Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası


Kişisel Verilerin Kullanılması ve Gizlilik Politikası Saruhan Web Ajans tarafından işletilen tüm web siteleri, masaüstü ve mobil uygulamalar açısından geçerlidir. Temel amacı, Şirket tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen kurallar konusunda detaylı açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda veri politikası hakkında kullanıcıları bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası metni, Saruhan Web Ajans tarafından veri işleme faaliyetine tabi tutulan; sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, stajyerlerimizi, stajyer adaylarımızı, çevrimiçi ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi ve potansiyel müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Politikamız, Saruhan Web Ajans bünyesindeki kişisel verilerle alakalı bütün işleme faaliyetleri için uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer mevzuat ve bu alandaki standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

Bu bilgilendirme metni ile Saruhan Web Ajans tarafından kullanılmakta olan tüm dijital varlıklarımızdan (web siteleri, masaüstü ve mobil uygulamalar) kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız, verilerinizin hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgilerin nasıl değiştirilebileceği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki mevcut haklar ve tarafımız ile iletişime geçmek istediğiniz durumlara ilişkin olarak bilgilendirmelerimizi içermektedir. Bu web sitesini kullanmanız, bu metinde ortaya konan gizlilik uygulamalarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamı taşıyacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası değişikliğe tabidir. Bu sebeple ziyaretçilerin zaman zaman bu metni gözden geçirmesi tavsiye edilmektedir. Saruhan Web Ajans, herhangi bir sebepten dolayı veya hiçbir sebep göstermeksizin istediği an bu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası metninde değişiklik, düzeltme, güncelleme, ilave veya çıkartma ya da her türlü başka değişiklik gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Tüm değişiklikler burada bildirilecek ve size aksi şekilde belirtilmedikçe burada bildirilen her türlü değişiklik anında yürürlüğe girecektir.


KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Şirket: Saruhan Web Ajans (bundan böyle "Saruhan Web Ajans", "Şirketimiz" "biz" olarak anılacaktır) www.saruhanweb.com web sitesini yöneten tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek hale getirilmesi

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza anlamına gelmektedir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri (örneğin, gerçek isminiz, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve kullanıcı IP adresiniz) kapsamındadır. İletişim formlarını kullanmanız gerekli ise size belirli kişisel tanımlama bilgileri soruları yöneltebiliriz. Aynı zamanda demografik bilgilerinizi, ilgi alanlarınızı veya benzeri bilgilerinizi de isteyebiliriz. Kendiniz hakkında bize bilgi sağlamak isteğe bağlıdır ve bazı bilgileri vermeme yolunu seçebilirsiniz. Fakat bu durumda, web sitesi veya uygulama üzerinden iletişim kanallarını kullanamama söz konusu olacaktır. Ayrıca kişisel olmayan tanımlama bilgileriniz, bilgisayarınız sunucularımız ile irtibata geçtiğinde, otomatik olarak kullanım bilgilerinizi ve sunucumuz tarafından kendiliğinden kaydedilen IP adresinize ait bilgiyi edinir.

Saruhan Web Ajans nezdindeki aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoriteler tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği şirketimizce ya da yurt içi veya yurt dışında şirketimize bağlı veya şirketimizin işbirliği içinde olduğu kuruluşlarca, yurt içi ve/veya yurt dışındaki; sunucularda tutulabilecek, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dâhilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde, yurtdışında işleniyor ise o ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında uygun olarak ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenebilecektir. Aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz.


Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz Saruhan Web Ajans nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, Saruhan Web Ajans hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.


Kişisel veriler; web siteleri, müşteri görüşmeleri, tasarımlar dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir.

Saruhan Web Ajans tarafından veri sorumlusu sıfatı ile KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; şirketimiz, kurumsal web sitemiz, işbirliği ortaklarımız, çalışanlarımız, sosyal medya platformları aracılığıyla bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, Saruhan Web Ajans adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

● İnternet sitemiz üzerinden başvuru  için kullandığınız iletişim formları,
● İnternet sitemiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
● Google Haritalar kullanılarak,
● Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler ile şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar,
● Çalışanlarımız tarafına sunulan bilgiler,
● Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı
● Tarayıcı çerezleri kullanılarak,
● Mobil ve Masaüstü tarayıcı bildirimlerini kullanarak,
●Google Analystic servisi kullanılarak,
●Google Adsense kullanılarak


Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu'nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza varsa veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızca işlenir.

Saruhan Web Ajans olarak, kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar kapsamında kişisel verilerinizi işlemekteyiz;

● Faaliyetlerimizi yürütmek,

● Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak,

● Çevrimiçi ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek ve güncellemek,

● Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,

● Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek,

● Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,

● Pazarlama,

● Yasal raporlama yapmak,

● Faturalandırma,

● Kurumsal iletişimi sağlamak,

● Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmaktır.

 

Saruhan Web Ajans yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir:

• Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlarla,

• Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılarla,

• Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle,

Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.


Saruhan Web Ajans ile Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme kapsamında tarafınızca bilgilerinizi bizimle paylaşmanız durumunda, tarafımıza iletilen tüm kişisel verileriniz, Saruhan Web Ajans nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı KVKK kapsamında gizli olarak saklanacak ve tarafımıza kullanılması için vermiş olduğunuz bu bilgiler bilgilendirme metninde belirtilenler dışındaki herhangi bir sebebin varlığı halinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Saruhan Web Ajans, kişisel tanımlama bilgilerinizi siz ifşa edilmesini onaylamadığınız sürece doğrudan pazarlama amaçlı olarak üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Üçüncü bir taraftan iletişim almayı seçtiğinizde bilgileriniz bu gizlilik politikasına değil üçüncü tarafın gizlilik politikasına tabi olacaktır. Bu sebepten dolayı, daha sonra üçüncü bir tarafın bilgilerinizi kullanmasını istemediğinizde, doğrudan o üçüncü taraf ile irtibata geçmeniz gerekecektir. Ayrıca Saruhan Web Ajans, kişisel tanımlama bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflarla paylaşabilir;

Saruhan Web Ajans’ın Güvenliği
Saruhan Web Ajans yasal olarak bunu yapması gerektiğinde, bir soruşturma yürüten resmi makamların talebi üzerine veya Saruhan Web Ajans idari politikaları ve uygulanabilir yasalar ile uygunluğunu teyit ve icra etmek maksadıyla kişisel tanımlama bilgileriniz de dâhil olmak üzere kullanıcı bilgilerini ifşa etme hakkına sahip olacaktır. Saruhan Web Ajans ayrıca, bu tip kullanıcı bilgilerini, hukuki yükümlülüğümüzü sınırlandırmak ya da uygulamaların, kullanıcılarımızın veya başkalarının hakları, çıkarları veya emniyetini korumak ya da icra etmek maksadıyla her gerekli olduğuna inandığında ifşa etme hakkına sahip olacaktır.

Kurumsal Değişiklik
Saruhan Web Ajans, bir şirket evliliği, iktisap, konsolidasyon, tüm varlıklarının satılması veya her ne şekilde olursa olsun diğer tüm kurumsal değişiklikler durumunda, kişisel tanımlama bilgileriniz dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere kullanıcı bilgilerini ifşa etme, paylaşma ve/veya başka şekillerde devretme hakkını da saklı tutmaktadır.

Web Sitesinin Devri
Bir “Kurumsal Değişiklik” durumunda Saruhan Web Ajans’ın yukarıda saklı tuttuğu haklara hiçbir sınırlama gelmeksizin, Saruhan Web Ajans, bu uygulamaların kontrolünü eline alan, iktisap eden veya başka şekillerde yetkili bulunan herhangi bir üçüncü tarafa, kişisel tanımlama bilgileriniz de dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere topladığı bilgileri devretmeye yetkili olacaktır. Ancak bu, üçüncü tarafın tüm cismani bağlamlarda korumalara uygun şekilde ve de bu Gizlilik Politikasında ortaya konandan daha koruyucu şekilde size ait verileri kullanmayı kabul etmesi koşuluyla gerçekleşecektir.

Toplu Bilgiler
Saruhan Web Ajans, Saruhan Web Ajans‘ın sağladığı hizmetlerin muhtemel ortaklara ve diğer üçüncü taraflara tarifi de dâhil olmak üzere bir dizi amaç doğrultusunda, tanımlayıcı olmayan toplu bilgileri ifşa edebilir.

Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanımı
Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, bir entegrasyon ile otomatik olarak servis sağlayıcıların sunucularıyla bağlantı kurmamanız sağlanır. Sadece bu eklentileri etkinleştirmeniz durumunda veri aktarımına izin vermiş olursunuz ve tarayıcı servis sağlayıcıların sunucularına doğrudan bir bağlantı oluşturur. Çeşitli eklentilerin içeriği ardından ilgili servis sağlayıcı tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve ardından ekranınızda görüntülenir.

Eklenti servis sağlayıcıya hangi web sitesi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz söyler. Web sitemizi gezerken Facebook ya da Twitter kullanıcı hesabınıza bağlı olmanız durumunda, servis sağlayıcı kullanıcı hesabınızla eriştiğiniz bilgiler gibi ilgi duyduğunuz alanlar hakkında veri toplayabilir. Herhangi eklenti fonksiyonunu kullanırken (örneğin “Like” [Beğeni] butonuna tıklandığında, yorum yazıldığında) bu bilgi de tarayıcı tarafından doğrudan saklanmak üzere servis sağlayıcıya aktarılır.

Facebook ya da Twitter tarafından veri toplanması ve kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgilere ve bu şartlar altında gizliliğinizi korumak için faydalanabileceğiniz haklar ve olasılıklara servis sağlayıcının veri koruma/gizlilik tavsiyeleri altından ulaşabilirsiniz.

Veri koruma/Facebook tarafından yayınlanan gizlilik tavsiyesi: http://www.facebook.com/policy.php 

Veri koruma/Twitter tarafından yayınlanan gizlilik tavsiyesi: https://twitter.com/privacy

 


Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.


Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme yazısında belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmiş olan kişisel verilerinizin; 6698 Sayılı KVKK m.7/1. uyarınca işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında kişisel verileriniz tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.


Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Saruhan Web Ajans’a  başvurarak;

a. kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,

c. kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e. kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g. kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda iletilen talepler Saruhan Web Ajans tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


Bizimle paylaşmış olduğunuz verilerinizin doğru ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi 6698 Sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuat açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle de paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili herhangi değişiklik veya güncelleme işlemlerinizi; veri sorumlusu sıfatıyla Saruhan Web Ajans’ın Hoşnudiye Mahallesi, İsmet İnönü-1 Cad. No:61 Kat:2 Daire:5 Tepebaşı/Eskişehir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden veya posta ile ileterek ya da bilgi@saruhanweb.com elektronik posta adresinden bizimle iletişime geçerek kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede oluşacak yanlışlıkların önüne geçilmiş olmakla birlikte tarafımızca muhafaza edilecek kişisel verilerinizin güncel ve doğru olarak korunması kolaylaşacaktır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Saruhan Web Ajans ve metinde yer verilen bağlı ortak ve kuruluşlar tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Şirketinizin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu bu “Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme” de belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’da tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Firma Ünvanı: Saruhan Web Ajans

Adres: Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü 1 Cad. No:61 Kat:2 Daire:5 Tepebaşı/Eskişehir

E-Posta: bilgi@saruhanweb.com

Tel: +90 222 220 03 77

Son güncelleme tarihi: 20.01.2021